พิธีการปกติของลูกเสือสำรอง

 

พิธีการของลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น 

                1.  พิธีการปกติ  คือ  พิธีการที่เป็นแบบธรรมเนียมที่ลูกเสือสำรอง(ส่วนใหญ่ในโลก)  ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม  และเป็นการปฏิบัติในทำนองเดียวกัน  คือ

                     -  การทำแกรนด์ฮาวล์

                     -  การชักธงชาติ                             

                     -  การเปิดประชุมกองและการปิดประชุมกอง

พิธีเปิดและปิดการประชุมกองลูกเสือสำรอง

 

1.พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

       -  แกรนด์ฮาวล์ 

-  ชักธงขึ้น 

-  สวดมนต์ 

-  สงบนิ่ง 

-  ตรวจ  (แยก)

2.พิธีปิดการประชุมกองลูกเสือสำรองให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                     -  นัดหมาย 

                     -  ตรวจ 

                     -  แกรนด์ฮาวล์ 

                    -  ชักธงลง  (เลิก)

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :