ความมุ่งหมายของกิจกรรมการผจญภัย

 

การผจญภัยเป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาลูกเสือ   ที่ท้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กำลัง  ทั้งร่างกาย กำลัง  ความคิด  ร่วมกันคิดแก้ปัญหา  

ตลอดจนการตัดสินใจของนายหมู่ โดยสามารถสนองต่อเด็กตามหลักการดังนี้

 

1. อยากผจญภัย   (ผจญภัย)

 

2.อยากมีเพื่อน    (ได้เพื่อน)

 

3.อยากมีชีวิตกลางแจ้ง (เถื่อนธาร)

 

4.ชอบความสนุก   (การสนุก)

 

5.มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน (สุขสม)

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ